Klauzula informacyjna Generali T.U. S.A.

Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowychZgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 • I. Administrator Danych

  My, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej jako: Generali T.U. S.A.) z siedzibą przy ul. Postępu 15B (02-676 Warszawa) jesteśmy Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

 • II. Inspektor Ochrony Danych

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej www.generali.pl; pod adresem e-mail: iod@generali.pl; pod numerem telefonu 913 913 913; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

 • III.Grupa Generali

  Grupę Generali tworzą spółki: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., z siedzibami przy ul. Postępu 15B; 02-676 Warszawa. W ramach Generali PTE S.A. administratorami danych osobowych są Generali Otwarty Fundusz Emerytalny i Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny.

 • IV. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

  W trakcie zawierania i wykonywania umowy ubezpieczenia możliwa jest wymiana Pani / Pana danych z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą przy ul. Płockiej 9/11, 01-231 Warszawa).

  Kategorie Pani/Pana danych, które możemy wymieniać z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym to: Pani / Pana historia ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia OC oraz historia szkodowości.

 • V. Cele i podstawy przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Pani / Pana dane:

  • 1. w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

  • 2. w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku z art. 4 ust. 8 pkt 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej [Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej] (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

  • 3. w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z art. 33-46 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu], gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

  • 4. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym [Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym] (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

  • 5. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym profilowania zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obrony przed nadużyciami, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • 6. w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Pani / Pana uwagi na ich temat i Pani / Pana zainteresowanie, itp.] będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • 7. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • 8. w celu reasekuracji ryzyk będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • 9. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • 10. w celu badania satysfakcji klientów będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • 11. w celu oferowania Pani / Panu przez nas zniżek w ramach programów lojalnościowych będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • 12. w celu oferowania Pani / Panu przez nas produktów i usług podmiotów z Grupy Generali bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani / Pana potrzeb, czyli profilowania, za Pani/Pana dobrowolną zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  • 13. dodatkowo, w celu oceny ryzyka oraz realizacji umowy ubezpieczenia będziemy przetwarzać dane osobowe dotyczące Pani / Pana zdrowia na podstawie zgody (w związku z art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 • VI. Prawo do sprzeciwu

  • 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie punktów V.5 - 11 opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  • 2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

  • 3. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem strony internetowej www.generali.pl; dzwoniąc na infolinię o numerze 913 913 913; wysyłając nam e-mail na adres: iod@generali.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

 • VII. Okres przechowywania danych

  • 1. Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia konkretnej umowy ubezpieczenia będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia.

  • 2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia w ciągu dwóch miesięcy od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, Pani/Pana dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie ubezpieczenia zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

  • 3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług naszych możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

  • 4. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego podmiotów z Grupy Generali możemy przetwarzać do czasu, aż wycofa Pani/Pan zgodę względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 • VIII. Odbiorcy danych

  • 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z Grupy Generali, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub zakładom reasekuracji. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

  • 2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi. W przypadku danych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych, odbywa się to na podstawie regulacji Privacy Shield. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

 • IX. Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  c) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  d) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  f) prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;
  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • X. Informacja o wymogu podania danych

  Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i dokonaniem oceny ryzyka jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 • XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  W procesie analizy ryzyka ubezpieczeniowego/zawarcia umowy ubezpieczenia podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane podane w przekazanej dokumentacji. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie oraz mają wpływ na dostępność produktów, sumę ubezpieczenia, wysokość składki ubezpieczeniowej.

  Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych do oceny niektórych Pani/Pana cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Pani/Pana efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

  Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów przeprowadzenia analizy ryzyka ubezpieczeniowego odbywa się zgodnie z art. 4 ust. 8 pkt 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjne [Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej].

 • XII. Przetwarzanie danych osobowych reprezentanta osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

  Jeżeli reprezentuje Pani / Pan osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jest stroną umowy ubezpieczenia, Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  • 1. w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie zainteresowania naszą ofertą reprezentowanego przez Panią/Pana podmiotu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

  • 2. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym [Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym] (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

  • 3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • 5. w celu badania satysfakcji klientów będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Cześć!

Potrzebujesz pomocy przy wyborze ubezpieczenia?

Nasza konsultantka Aneta jest teraz dostępna. Zadzwoń do niej na podany poniżej numer. +48 570971337