Klauzula informacyjna Generali Życie T.U. S.A.

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowychZgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 • I. Administrator Danych Osobowych

  My, Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., (dalej jako: Generali Życie T.U. S.A.) z siedzibą przy ul. Postępu 15B (02-676 Warszawa) jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

 • II. Inspektor Ochrony Danych

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej www.generali.pl; pod adresem e-mail: iod@generali.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

 • III.Grupa Generali

  Grupę Generali tworzą spółki: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., z siedzibami przy ul. Postępu 15B; 02-676 Warszawa. W ramach Generali PTE S.A. administratorami danych osobowych są Generali Otwarty Fundusz Emerytalny i Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny.

 • IV. Cele i podstawy przetwarzania

  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane:

  • 1. w celu przystąpienia / zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

  • 2. w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku z art. 4 ust. 8 pkt 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej [Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej] (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

  • 3. w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z art. 33-46 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu], gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

  • 4. w celu wypełnienia obowiązków związanych z raportowaniem FATCA na podstawie obowiązku z art. 4 ustawy wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA [Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA], gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia/ przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

  • 5. w celu wypełnienia obowiązków związanych z raportowaniem CRS na podstawie obowiązku z art. 33 oraz 36 ustawy 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami [Ustawa z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami], gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia / przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

  • 6. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym [Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym] (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

  • 7. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym profilowania zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obrony przed nadużyciami, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia/ przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • 8. w celach analitycznych (doboru usług do potrzeb naszych Klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, itp.) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • 9. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia/ przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • 10. w celu reasekuracji ryzyk będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia / przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • 11. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia/ przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • 12. w celu badania satysfakcji Klientów będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia / przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • 13. w celu oferowania Ci przez nas zniżek w ramach programów lojalnościowych będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • 14. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług podmiotów z Grupy Generali bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, za Twoją dobrowolną zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

  • 15. dodatkowo, w celu oceny ryzyka oraz realizacji umowy ubezpieczenia będziemy przetwarzać dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia na podstawie zgody (w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).

 • V. Prawo do sprzeciwu

  • 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie punktów IV.7-13 opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  • 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

  • 3. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, bądź inne prawo wskazane w pkt VIII, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony www.generali.pl, dzwoniąc na infolinię numerze 913 913 913 lub wysyłając nam e-mail na adres iod@generali.pl.

 • VI. Okres przechowywania danych

  • 1. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia / przystąpienia do konkretnej umowy ubezpieczenia będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, czyli maksymalnie przez 21 lat od końca roku, w którym wygasła ta umowa, w tym 20 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia dla umów ubezpieczenia kończących się w danym roku.

  • 2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia / przystąpienia do umowy ubezpieczenia w ciągu dwóch miesięcy od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie ubezpieczenia oraz zawarte we wniosku zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

  • 3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i naszych usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

  • 4. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego podmiotów z Grupy Generali możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz zgodę względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 • VII. Odbiorcy danych

  • 1. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z Grupy Generali, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, zakładom reasekuracji. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

  • 2. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi. W przypadku danych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych, odbywa się to na podstawie regulacji Privacy Shield. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

 • VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  a) prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez jej cofnięciem;
  b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  c) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  d) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  f) prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;
  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 • IX. Informacja o wymogu podania danych

  Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i dokonaniem oceny ryzyka jest konieczne do przystąpienia / zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie / przystąpienie do umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 • X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  W procesie analizy ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia / przystąpienia do umowy ubezpieczenia na życie podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane podane w przesłanej dokumentacji. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o informacje o stanie zdrowia, dacie urodzenia, wykonywanym zawodzie, zasady analizy ryzyka ubezpieczeniowego. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dostępność produktów, sumę ubezpieczenia, wysokość składki ubezpieczeniowej.

  Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

  Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów przeprowadzenia analizy ryzyka ubezpieczeniowego odbywa się zgodnie z art. 4 ust. 8 pkt 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej [Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej].

Cześć!

Potrzebujesz pomocy przy wyborze ubezpieczenia?

Nasza konsultantka Katarzyna jest teraz dostępna. Zadzwoń do niej na podany poniżej numer. +48 570969016